Ga naar de inhoud

Forfaitaire BTW-regeling

  Wat gaat er veranderen in 2017?

  De Forfaitaire BTW-regeling is voor het eerst ingevoerd in 2015 met de stabiliteitswet (art. 1, lid 54 tot 89, Begroting 2015). Het betreft een regeling die van toepassing is op natuurlijke personen die een onderneming drijven of zelfstandig ondernemer zijn (inclusief de ‘professionals’), die aan bepaalde voorwaarden voldoen en inkomsten declareren “onder een bepaald bedrag, afhankelijk van het soort ondernemerschap”.

  De regeling werd per 1 januari 2015 toegepast en is vervolgens per 1 januari 2016 een eerste keer gewijzigd met de stabiliteitswet 2016.
  Kern van de wijziging is vooral de vereenvoudiging voor BTW- en berekeningsdoeleinden. Daarnaast, de forfaitaire bepaling van één enkele belasting belastbaar inkomen in plaats van de gewone belastingheffing.

  Het systeem betreft een natuurlijke regeling die ook op reeds actieve partijen kan worden toegepast. De regeling is onlangs verder gewijzigd met de stabiliteitswet 2017.

  Wat zijn de belangrijkste vernieuwingen?

  Laten we samen de belangrijkste punten doornemen:

  De forfaitaire regeling is alleen van toepassing op belastingplichtigen voor wie het jaar ervoor:

  • de gemiddelde, op jaarbasis berekende inkomsten/ontvangen honoraria niet hoger zijn dan de jaaromzet zoals in onderstaande tabel per soort bedrijfstak wordt aangegeven
  • de persooneelskosten niet meer dan € 5.000 bruto per jaar bedroegen
  • de kostprijs van kapitaalgoederen op 31.12 niet hoger was dan € 20.000.

  Buiten de regeling vallen die belastingplichtigen:

  • die gebruik maken van speciale regelingen voor BTW-doeleinden, of van forfaitaire regelingen voor hun inkomensvaststelling
  • niet in Italië woonachtig zijn
  • die zich uitsluitend of voornamelijk met de verkoop van onroerend goed bezighouden
  • die naast het ondernemerschap, ook deelnemen aan een personenvennootschap/beroepsvereniging/bv’s die heeft gekozen voor de ‘tax transparency’
  • die het jaar daarvoor een beroeps- of gelijkgesteld inkomen (inclusief pensioeninkomsten) boven de € 30.000 hebben verworven

  De Forfaitaire BTW-regeling heeft enkele vereenvoudigingen ingevoerd (BTW- rekenplichtigheid, BTW-berekening en inhouding aan de bron) voor diegenen voor wie het van toepassing is te weten: 

  • geen BTW belasting op verkoopfacturen
  • geen BTW aftrek op inkoopfacturen
  • niet-belastbaar aan de bron
  • niet verplicht inhouding aan de bron te berekenen
  • niet verplicht te registreren noch boekingen bij te houden
  • niet onderhevig aan de zogenaamde ‘studi di settore’ (letterlijk: sectorale studies) .

  De percentages vennootschapsbelasting (IRES) en inkomstenbelasting (IRPEF) worden als volgt berekend:

  • de substitutiebelasting voor reeds lopende activiteiten wordt afhankelijk van het soort ondernemerschap, op een gedifferentieerd rendementscoëfficient berekend, en bedraagt 15%.
  • de substitutiebelasting voor startups bedraagt 5% voor de eerste 5 jaar vanaf de oprichting.

  Onderstaande tabel zal helpen inschatten of men wel of niet in aanmerking komt voor de Forfaitaire BTW-regeling.

  grenzen inkomst

   1NdT: Het betreft een controle op inkomsten die door de belastingdienst wordt uitgevoerd in bepaalde sectoren en bedrijfstakken. Het systeem heeft als doel de bestrijding van belastingontduiking.